Цели и Бенефициенти


Резултати от проекта


Проектът FAIRNESS ще подкрепи иновативен и нов подход към проблемите, с които се сблъскват МСП, когато се опитват да наберат финансиране, и ще окаже осезаема и практическа подкрепа на МСП по отношение на по-доброто разбиране на финансовите нужди на техния бизнес, както и за идентифициране на източниците на финансиране, които биха били на разположение в тяхната юрисдикция, както и в други юрисдикции на ЕС, участващи в проекта.

Резултатите от проекта FAIRNESS:

  1. Критична оценка на различните текущи финансови и капиталови решения във всяка представена юрисдикция
  2. Инструмент за самооценка за анализ на нуждите и бизнес структурата
  3. Обучителният модул за развитие при търсене на финансови решения
  4. Инструментариумът за електронно обучение има за цел да предостави цялостен преглед на това, което е необходимо за разработване на ефективна стратегия и интервенции за използване на финансови ресурси в подкрепа на развитието на бизнеса.


parallax background